Auctionระเบียบการประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง

                เพื่อให้มีความชัดเจนสำหรับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านรับเหมาก่อสร้างของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปได้ใช้เป็นระเบียบปฏิบัติ อีกทั้งยังใช้เพื่อประกาศให้ผู้ที่สนใจประมูลงานรับเหมาก่อสร้างได้ทราบและเกิดความเป็นธรรมกับผู้ประมูลงานทุกราย จึงได้ออกประกาศระเบียบปฏิบัติสำหรับงานจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างไว้ดังนี้

 

 1. ผู้รับเหมาต้องเป็นกิจการที่มั่นคง มีทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการทำการค้ากับบริษัทฯ โดยมีงบดุลที่แสดงส่วนของผู้ถือหุ้น (ทุนจดทะเบียน,สินทรัพย์ถาวร,กำไรสะสม) มีมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ50 ของมูลค่าตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ณ. วันเสนอราคา ผู้รับเหมาต้องแนบเอกสารโดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสาร ดังต่อไปนี้
  • หนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการที่ลงนามรับรองเอกสารไว้
  • ภพ.20
  • งบการเงินปีล่าสุด
  • ประวัติบริษัท (company profile), รายชื่อผลงานการก่อสร้างย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
  • เอกสารอื่นๆ ที่แสดงคุณสมบัติ แสดงความพร้อมที่จะเข้ามาประมูลงานและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของบริษัทฯ

 2. ระยะเวลาการประกันผลงาน ผู้รับเหมาต้องรับประกันผลงานในด้านต่างๆดังนี้
  • รับประกันโครงสร้าง 5 ปี โดยนับตั้งแต่ได้ตรวจผลงาน และรับมอบงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย
  • รับประกันโครงหลังคา 5 ปี โดยนับตั้งแต่ได้ตรวจผลงาน และรับมอบงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย
  • รับประกันผลงานทั่วไป 1 ปี โดยนับตั้งแต่ได้ตรวจผลงาน และรับมอบงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย

 3. ผู้รับเหมาที่ประมูลงานได้ต้องส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดในสัญญา หากผิดนัดส่งมอบงานจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 0.2 % ของจำนวนเงินตามสัญญา นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จของงาน จนกว่างานตามสัญญาจะเรียบร้อยสมบูรณ์

 4. ผู้รับเหมาที่ได้รับการคัดเลือก ณ.วันลงนามในสัญญาต้องวางหลักประกันสัญญาเพื่อป้องกันการละทิ้งงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของมูลค่างานตามสัญญา และต้องวางไว้จนกว่าบริษัทฯจะเซ็นรับมอบงานตามสัญญาจึงจะสามารถขอรับคืน โดยรูปแบบของหลักประกันอาจเป็น เงินสด หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร

 5. ผู้รับเหมาต้องวางเงินประกันความเสียหายและเงินประกันผลงาน ร้อยละ 10 ของมูลค่างาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีระเบียบการวางเงินประกันฯ ดังนี้
  • ทุกงวดการจ่ายเงินตามสัญญาบริษัทฯจะหักเงินจำนวนร้อยละ10 เพื่อเป็นเงินประกันความเสียหายและประกันผลงานของผู้รับจ้าง
  • กรณีผู้รับเหมาประสงค์จะขอใช้หนังสือค้ำประกันธนาคารเป็นหลักประกันผลงานแทนเงินตามข้อ 1 ผู้รับเหมาสามารถทำได้นับจากวันที่บริษัทได้ลงนามตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายครบกำหนด 3 เดือน โดยหนังสือค้ำประกันธนาคารต้องมีอายุนับต่อจากวันที่รับเงินคืนรวมกันเป็นระยะเวลา 1 ปี

 6. ผู้รับเหมาต้องทำประกันภัยการก่อสร้างให้ความคุ้มครองความรับผิดตามสัญญารับเหมา, คุ้มครองทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง, รับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและ/หรือพนักงานของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นบุคคลภายนอกกำหนดให้ทุนประกันไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง

 7. ผู้รับเหมาให้เครดิตกับบริษัท โดยมีเทอมการชำระเงิน 60 วัน และเป็นไปตามระเบียบการวางบิล-รับเช็ค
  • รับวางบิลระหว่างวันที่10-15 ของทุกเดือน
  • รับเช็คทุกวันที่ 10 ของเดือน (กรณีตรงกับวันหยุดบริษัทฯให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)
  • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนรอบการวางบิลรับเช็คโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 8. แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง หรือแบบอื่นใดที่ได้จากบริษัท เป็นทรัพย์สินของบริษัท ห้ามมิให้ผู้รับเหมาและหรือผู้เสนอราคา นำไป คัดลอก, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, เผยแพร่ และห้ามนำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเพื่อการพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

 9. บริษัทจะให้ข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อประกอบการเสนอราคากับผู้รับเหมาที่ยินดีและลงนามในสัญญารักษาความลับทางการค้ากับบริษัทแล้วเท่านั้น

                สำหรับงานรับเหมาก่อสร้างที่มีมูลค่าต่ำว่าหนึ่งล้านบาท ให้ยึดประกาศฉบับนี้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วยเช่นกันแต่อาจมีข้อตกลงในบางเรื่องแตกต่างไปตามความเหมาะสม เช่น ลักษณะงาน, มูลค่างาน, ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ฯลฯ ทั้งนี้ให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติฝ่ายจัดซื้อโครงการประมูล

ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนผู้ประมูลแล้ว ส่งข้อเสนอ วันที่ปิดประมูล สถานะ
1 ประมูลเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประจำปี 2567 4


2024-01-15

สถานะเปิดรับใบเสนอราคา

2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้า (TNS) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี 0


2023-05-29

สถานะเปิดรับใบเสนอราคา

3 โครงการก่อสร้างคลังสินค้า (PAT) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 5


2023-05-29

สถานะเปิดรับใบเสนอราคา